โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

อัลบั้มรูป : นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 62

วันที่ 10 ก.ค. 2563
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 มีการแสดงผลงานมากมายมายทั้งผลงานโรงเรียน ผลงานครู และผลงานของนักเรียน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ มีการนำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนตั้งแต่อนุบาลไม่ว่าจะเป็น Project Approach , STEM , Cooking , กิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ และโครงงานระดับประถมศึกษา อีกทั้งมีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที อธิเช่น การแสดงของชมรมละครในสายชั้นอนุบาล 3 การแสดงความสามารถของนักเรียนในชมรมนาฏศิลป์ เทควันโด คนตรีไทย และอื่นๆอีกมากมาย บนเวที นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาท้องถื่นมานำเสนอ น้ำผักผลไม้ปลอดสารพิษปั่นและข้าวยำม้วน โดยวิทยากรศูนย์การเรียนรู้จากสวนลงวร ควนเนียง
1