โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

ผู้บริหาร/ครู/บุคลากร

วันที่ 14 ก.ค. 2563คณะผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
 
 
 

นายกำธร     บุญเลิศ  

 

ผู้จัดการ
 
 
 

นายศุภมิตร     บุญเลิศ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
 
 

นางสาวกชามาส  นนทพันธ์

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
 
 

นางจิรฐา   สุวรรณธนเดช

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุปผา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 

นางเครือมาส  จันทรัตน์

 

ครูและบุคลากร

คุณครูระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล
 
 
 

นางสาวกรรณิกา  สุขขวัญ 

(คุณครูพี่หวาน)

 
 

นางสาวอิงอร   ทิพย์มนเฑียร

(คุณครูพี่อิง)

 
 

นางอัญชลี   เลี่ยนกัตวา

(คุณครูพี่อัญ)

 
 

นางสาวอุมา  บุญสว่าง

(คุณครูพี่อุ๊)

 
 

นางสาวพิมพ์ณารา  ชัยฐณวัฒน์

(คุณครูพี่จอย)

 
 

นางอุตตมา  คุ่มเคี่ยม

         (คุณครูพี่แนน)

 
 

นางลดาวรรณ์  ดำโอ

       (คุณครูพี่หลิม)

 
 

นางสาวพรปวีณ์  เส้งหนู

           (คุณครูพี่ตาล)

 
 

นางสาวอารมย์   จุลนิล

(คุณครูพี่เกียร์)

 
 

นางสาวคณางค์ณิช  สาริปา

(คุณครูพี่หยาด)

 
 

นางอารีย์    ฉ้วนกลิ่น

(คุณครูพี่ติ๊ก)

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 
 
 
 

นางสุชาดา  ชุมชาติ

(คุณครูพี่บุ้ง)

 
 

นางสาวกชามาส  นนทพันธ์

(คุณครูพี่แตง)

 
 

นางสาววัสสวดี  รักเลิศ

(คุณครูวัสสวดี)

 
 

นางสาวเรวดี  เก็มบิลหมาด

(คุณครูพี่แตง)

 
 

นางสาววิชชุตา   แซ่เจียง

(คุณครูพี่เกต)

 
 

นางสาวฮัสลินดา  ศิริเต๊ะ

(คุณครูพี่จูลี่)

 
 

นางสาวมยุรี  บุปผา

(คุณครูพี่เกต)

 
 

นางมณีวรรณ์  แก้วมณี

(คุณครูพี่จี)

 
 

นายวิศรุทธิ์   จุลแก้ว

(คุณครูพี่แดง)

 
 

นางสาวซุรซานา  อาแว

(คุณครูพี่นา)

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 
 
 
 

นางสุภัสสรานันท์  สาระเจริญ

(คุณครูพี่นก)

 
 

นางสาวสุกัญญา  หลงเจ๊ะ

(คุณครูพี่ไหว)

 
 

นางสาวจิรารัตน์  ยมพมาศ

(คุณครูพี่อ้อม)

 
 

นางสาวสุภาภรณ์  สุขขวัญ

(คุณครูพี่แหวน)

 
 

นางอรอนงค์  ธนพัฒน์ศิริ

(คุณครูพี่เจี๊ยบ)

 
 

นางบุปผา   บัวแก้ว

(คุณครูพี่บุต)

 
 

นางสาวรสนา  หนุ่งอาหลี

(คุณครูพี่นะ)

 
 
 
 

นายวิเชียร   พลอยดำ

(คุณครูวิเชียร)

นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า

(คุณครูพี่ยุ้ย)

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
 
 
 

นางกฤษฎา  รัตนภิรมย์

(คุณครูกฤษฎา)

 
 

นางสาวธัญชนก  แสงมะณี

(คุณครูพี่เป้า)

 
 

นางสาวนรมน  สิริกาญจน์

(คุณครูพี่เปิ้ล)

 
 

นางสุภารัตน์  สิทธิพันธ์

(คุณครูพี่หนู)

 
 

นางสายใจ   แซ่ลิ่ม

(คุณครูพี่บี)

 
 

นายเดชา   สาระเจริญ

(คุณครูเดชา)

 
 

นางนิธินันท์  ไซร้สุวรรณ

(คุณครูพี่เล็ก)

บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุพัตรา   นวลโยม

(คุณครูพี่เปิ้ล)

นางสาวจิราภรณ์   จัทนะ

(คุณครูพี่เจี๊ยบ)

นางสาววิลาพร   หน่อสกุล

(คุณครูพี่อี๊ด)

นางสาววรรณิษา  เชื้อจีน

(คุณครูพี่จุ๋ม)

 
 

นางทัศนีย์  พันธชิต

(คุณครูพี่ทัศน์)

 
 

นางสาวนิศากร   รัตนะ

(คุณครูพี่นิ)

 
 

นายวันนูสลัน   สาเมาะ

(คุณครูพี่วัน)

 
 

นายอธิพงษ์   มีชัย

(คุณครูพี่พงษ์)

 
 
 
 
 
 

นางสาวเออนิดาห์  ฟาจาร์โด  บาราสฮารี่

(T.Nida)

Mr.Jayson BasBas Carag

(T.Jayson)

Mr. Rolando Jr. B. Marinay

(T.Lance)

 
 
 
 
 
 

Miss. Joana Marie B.Fortuna

(T.Joana)

นางสาวศิโรรัตน์ ชลภักดี

(T.แป็กกี้)

Mrs.Lititia Gonin

(T.Tit)

 
 

นางสาวณฐมน  แซ่เล่า

(เหล่าซือ ก้ำ)