โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

วันที่ 18 มิ.ย. 2562
 
ประวัติโรงเรียน
 
               โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอย 11 ถนน เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งโดยนางกัลยา ศรีปาน และ พันโทอำมร บุญเลิศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันและเป็นบุตรของนายสีอิน บุญเลิศ ในขณะนั้นพันโทอำมร บุญเลิศกำลังรับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ส่วนนางกัลยา ศรีปานเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งย้ายจากจังหวัด ชลบุรี กลับมาพำนักที่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ได้ชวนพี่ชายร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมา โดยท่านทั้งสองมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสถานศึกษาให้นักเรียนรอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่ได้มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาที่เปรียบเสมือนครอบครัว โดยนางกัลยา ศรีปาน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และมีนางสาวพัชรี สามัครกุล เป็นครูใหญ่คนแรก
 
              ในช่วงแรกโรงเรียนอนุบาลบุญเลิศมีครูผู้สอน 5 คน และมีนักเรียน 72 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง เนื้อที่โรงเรียน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ในปี 2534 ทางโรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ และสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจำนวน 2 หลังเพื่อให้พอเหมาะกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น ในปี 2534 นายกำธร บุญเลิศ  บุตรชายคนรองของพันโทอำมร บุญเลิศ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ จนกระทั่งในปี 2548 นายกำธร บุญเลิศได้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ บริหารงานด้านวิชาการและงานบุคคล โดยมีนายศุภมิตร บุญเลิศ เป็นผู้จัดการดูแลด้านงบประมาณและบริหารงานทั่วไป

              ปัจจุบันโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 59.6 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 อาคาร ห้องเรียน 34 ห้อง อาคารประกอบ 2 อาคาร มีห้องสมุด 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และ โรงอาหาร 2 โรง มีนักเรียนทั้งหมด 736 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 47 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนดังนี้
 
           การจัดการเรียนการสอน
 
             ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล
                   การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลของโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย ห้องเรียนกว้างขวาง มีสื่อการเรียนการสอนครบ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

                   นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล มีอายุระหว่าง 1 ขวบครึ่ง-3 ขวบ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กวัยนี้สนุกสนานกับการเรียนรู้ ครูจะนำนักเรียนให้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีประโยชน์ และ สนุกสนาน

                   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีอายุระหว่าง 3-6 ปี  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รู้จักตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยทางโรงเรียนเน้นด้านการออกเสียง ทักษะการอ่านเริ่มต้น พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนยังมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในระดับอนุบาลทุกชั้นเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวฟิลิปปินส์ทุกๆวัน วันล่ะ 25 นาที โดยจะมีการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมทำอาหารและการทดลองต่างๆเพื่อให้นักเรียนสนุกสนานและได้รับความรู้และประสบการณ์ระหว่างเรียน

 
            ระดับชั้นประถมศึกษา
                   ระดับประถมศึกษา มีการจัดการสอน 2 รูปแบบคือ 1. ห้องเรียนปกติ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น และ 2. ห้องเรียน Mini English 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น โดยทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียน Mini English จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 สำหรับห้องเรียน Mini English ได้มีการเสริมวิชา Science, Mathematics, English grammar, English conversation, English reading และ Public speaking วิชาล่ะ 1 คาบเรียนต่อสัปดาห์โดยครูชาวฟิลิปปินส์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษเช่น การบูรณาการศิลปะกับการเรียน, นิทรรศการศิลปะ, กิจกรรม Small business และกิจกรรมตามวันสำคัญสากลต่างๆ

                   นักเรียนระดับประถมทุกคนจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาจีน วิชาสังคมศึกษาและเทคโนโลยี การพัฒนาทางกายภาพและสังคมมีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ของนักเรียน และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดง ดนตรี พลศึกษา ศิลปะ รวมถึงทักษะทางวิชาการต่างๆ ครูทุกคนตระหนักถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และเข้าถึงเด็กแต่ละคน
นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การแสดงโชว์ทักษะต่างๆ กิจกรรมทัศศึกษานอกโรงเรียน เช่น ไปชมพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ทำกิจกรรมยังประเทศเพื่อนบ้าน และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ตราประจำโรงเรียน                  ตราของโรงเรียน  คือ  รูปเด็กชายและเด็กหญิงสองคน  ยืนคู่กันอยู่ในวงกลมซ้อนกัน  มีข้อความในครึ่งส่วนบนว่า  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์  ข้อความในครึ่งส่วนล่างว่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาอักษรย่อโรงเรียน
             อักษรย่อว่า
  บ.ส.

สีประจำโรงเรียน
      
สีประจำโรงเรียน 
ขาว - แดง   ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความอ่อนโยน ความอ่อนน้อม   แดง หมายถึง ความกล้าหาญ ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 

 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
      
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นไทร  หมายถึง  ต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว แผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงาให้สัตว์และมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์  เป็นที่พักอาศัย  เป็นแหล่งอาหาร เปรียบเหมือนเยาวชนได้เข้ามาที่โรงเรียนนี้ เพื่อรับการอบรมและศึกษาหาความรู้ โดยขณะที่ศึกษาหาความรู้อยู่ได้รับความอบอุ่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อนำความรู้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ เป็นหลักในการประกอบอาชีพที่สุจริตและมั่นคงในอนาคต


เพลงมาร์ชโรงเรียน
 มาร์ชบุญเลิศ
 
บุญเลิศอนุสรณ์  นามนี้นานเนายืนยงในหล้า
เคียงคู่เหล่าประชา  มุ่งพัฒนาทางการศึกษา
นามนี้เกรียงไกร  ขอเทิดไว้ด้วยใจของข้า
รักมั่น  ศรัทธา  มิคลาย
บุญเลิศอนุสรณ์คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ
ยึดมั่นในอุดมการณ์  วินัยกล้าหาญ  ร่วมสามัคคี
จงรักภักดี  ชีพเรานี้  ทำดีเพื่อชาติ
เทิดศาสน์  กษัตรา  นิรันดร์
เลือด  ขาว – แดง  แรงจ้า
เราหาญกล้า  การกีฬา  เราลือชาทั่วปฐพี
ศักดิ์ศรีสถาบัน  มิให้ใครมาย่ำยี
ขอปกป้องถิ่นนี้  แม้ชีพวาย


ปรัชญาโรงเรียน
 
                                เรียนดี      วินัยเด่น      เน้นกิจกรรม      นำชุมชน
 
             เรียนดี  หมายถึง นักเรียนโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ทุกคน ต้องเป็นผู้สนใจต่อการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นผู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เหตุการณ์และปัญหาอย่างมีระบบ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตามวัย เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
             วินัยเด่น หมายถึง เป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อโรงเรียน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ เป็นผู้เคารพและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีมารยาทเรียบร้อย มีความกตัญญู กตเวที สุภาพอ่อนน้อม อ่อนโยน รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักประหยัด รู้รักสามัคคี
             เน้นกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน ร่วมมือด้วยความเต็มใจ เพื่อฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวได้อย่างชาญฉลาด ไม่หลงใหลในสิ่งที่ผิดหรืออบายมุข รักษาไว้และสืบสานซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
              นำชุมชน หมายถึง การมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ เป็นผู้นำทางสติปัญญา และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัยในยุคโลกาภิวัฒน์


วิสัยทัศน์
 
                โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์จัดการศึกษามุ่งสู่สากล  ดำรงตนอย่างไทย  มีวินัย  มีคุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  และเป็นพลโลกที่ดีพันธกิจ
 
           1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน( จิตสาธารณะ )
           2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด 
               การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี
           4.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยรักการออกกำลังกาย
               และห่างไกลยาเสพติด
           5.  ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย
               มีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
               เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
           7.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
           8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชน  และสังคมเป้าหมาย
 
          1.  ผู้เรียนร้อยละ  95  มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
               มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน  ( จิตสาธารณะ ) 
          2.  ผู้เรียนร้อยละ  90  มีความรู้และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีความรู้อันเป็นสากล  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด 
               การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี
          4.  ผู้เรียนร้อยละ  95  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยรักการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด
          5.  บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายมี
               คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          6.  มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
               เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          7.  สถานศึกษามีผลการสอบระดับชาติ  ( O – Net )  สูงกว่าค่าเฉลี่ยต้นสังกัด  ( สช. )  ร้อยละ  2
          8.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายทุกกลุ่มสาระ 
               ( แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน )
          9.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ชุมชน  และสังคม  มีส่วนร่วมและพึงพอใจในการจัดการศึกษา