สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

วันที่ 19 ก.พ. 2562
 
ประวัติโรงเรียน
 
               โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอย 11 ถนน เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งโดยนางกัลยา ศรีปาน และ พันโทอำมร บุญเลิศ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันและเป็นบุตรของนายสีอิน บุญเลิศ ในขณะนั้นพันโทอำมร บุญเลิศกำลังรับราชการทหารอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ส่วนนางกัลยา ศรีปานเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งย้ายจากจังหวัด ชลบุรี กลับมาพำนักที่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ได้ชวนพี่ชายร่วมเป็นหุ้นส่วนในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมา โดยท่านทั้งสองมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสถานศึกษาให้นักเรียนรอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่ได้มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาที่เปรียบเสมือนครอบครัว โดยนางกัลยา ศรีปาน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และมีนางสาวพัชรี สามัครกุล เป็นครูใหญ่คนแรก
 
              ในช่วงแรกโรงเรียนอนุบาลบุญเลิศมีครูผู้สอน 5 คน และมีนักเรียน 72 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง เนื้อที่โรงเรียน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ในปี 2534 ทางโรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ และสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจำนวน 2 หลังเพื่อให้พอเหมาะกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น ในปี 2534 นายกำธร บุญเลิศ  บุตรชายคนรองของพันโทอำมร บุญเลิศ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ จนกระทั่งในปี 2548 นายกำธร บุญเลิศได้ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ บริหารงานด้านวิชาการและงานบุคคล โดยมีนายศุภมิตร บุญเลิศ เป็นผู้จัดการดูแลด้านงบประมาณและบริหารงานทั่วไป

              ปัจจุบันโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 59.6 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 อาคาร ห้องเรียน 34 ห้อง อาคารประกอบ 2 อาคาร มีห้องสมุด 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และ โรงอาหาร 2 โรง มีนักเรียนทั้งหมด 736 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 47 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนดังนี้
 
           การจัดการเรียนการสอน
 
             ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล
                   การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลของโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนระดับปฐมวัย ห้องเรียนกว้างขวาง มีสื่อการเรียนการสอนครบ เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

                   นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล มีอายุระหว่าง 1 ขวบครึ่ง-3 ขวบ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กวัยนี้สนุกสนานกับการเรียนรู้ ครูจะนำนักเรียนให้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีประโยชน์ และ สนุกสนาน

                   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล มีอายุระหว่าง 3-6 ปี  การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รู้จักตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยทางโรงเรียนเน้นด้านการออกเสียง ทักษะการอ่านเริ่มต้น พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนยังมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในระดับอนุบาลทุกชั้นเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวฟิลิปปินส์ทุกๆวัน วันล่ะ 25 นาที โดยจะมีการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กิจกรรมทำอาหารและการทดลองต่างๆเพื่อให้นักเรียนสนุกสนานและได้รับความรู้และประสบการณ์ระหว่างเรียน

 
            ระดับชั้นประถมศึกษา
                   ระดับประถมศึกษา มีการจัดการสอน 2 รูปแบบคือ 1. ห้องเรียนปกติ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น และ 2. ห้องเรียน Mini English 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น โดยทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียน Mini English จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 สำหรับห้องเรียน Mini English ได้มีการเสริมวิชา Science, Mathematics, English grammar, English conversation, English reading และ Public speaking วิชาล่ะ 1 คาบเรียนต่อสัปดาห์โดยครูชาวฟิลิปปินส์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษเช่น การบูรณาการศิลปะกับการเรียน, นิทรรศการศิลปะ, กิจกรรม Small business และกิจกรรมตามวันสำคัญสากลต่างๆ

                   นักเรียนระดับประถมทุกคนจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาจีน วิชาสังคมศึกษาและเทคโนโลยี การพัฒนาทางกายภาพและสังคมมีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ของนักเรียน และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดง ดนตรี พลศึกษา ศิลปะ รวมถึงทักษะทางวิชาการต่างๆ ครูทุกคนตระหนักถึงลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และเข้าถึงเด็กแต่ละคน
นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การแสดงโชว์ทักษะต่างๆ กิจกรรมทัศศึกษานอกโรงเรียน เช่น ไปชมพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ทำกิจกรรมยังประเทศเพื่อนบ้าน และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ตราประจำโรงเรียน                  ตราของโรงเรียน  คือ  รูปเด็กชายและเด็กหญิงสองคน  ยืนคู่กันอยู่ในวงกลมซ้อนกัน  มีข้อความในครึ่งส่วนบนว่า  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์  ข้อความในครึ่งส่วนล่างว่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา