โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ (Boonlert Anusorn School) www.boonlertschool.ac.th

เอกลักษณ์

วันที่ 14 ก.ค. 2563

เอกลักษณ์โรงเรียน 

          ​นอกจากที่โรงเรียนจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามปรัชญาโรงเรียน เรียนดี  วินัยเด่น  เน้นกิจกรรม   นำชุมชน โรงเรียนได้กำหนดเอกลักษณ์โรงเรียนคือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 
           โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
            โรงเรียนมีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียนโดยดำเนินการตามเกนฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 10 องค์ประกอบดังนี้
               1.  นโยบายของโรงเรียน
            2.  การบริหารจัดการในโรงเรียน
            3.  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
            4.  การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
            5.  บริการอนามัยโรงเรียน
            6.  สุขศึกษาในโรงเรียน
            7.  โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
            8.  การออกกำลังกาย  กีฬาและนันทนาการ
            9.  การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
           10.  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
 
         ตัวชี้วัด 
                  1.  โรงเรียนดำเนินการตามเกนฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด  ระดับทองขึ้นไป
                  2.  ผู้เรียนร้อยละ  90 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี 
 
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''