รับสมัครงาน (ด่วน)

วันที่ 21 ม.ค. 2562ประกาศโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 
            รับสมัครครูผู้สอน           
                                                 

                         ด้วยโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์  ต้องการรับสมัครครูผู้สอน  ในตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  1  อัตรา  

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
     1.1  มีสัญชาติไทย  อายุ  25  ปีขึ้นไป
     1.2  วุฒิการศึกษา   ระดับปริญญาตรี  วิชาเอกคณิตศาสตร์   ( ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู )
     1.3  มีความรับผิดชอบ  อดทน  และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดให้
     1.4  มีบุคลิกดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  ร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

2.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
     2.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                               จำนวน  1  ฉบับ
     2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน                                               จำนวน  1  ฉบับ
     2.3  สำเนาใบรับรองวุฒิ                                               จำนวน  1  ฉบับ
     2.4  สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู                                   จำนวน  1  ฉบับ
     2.5  รูปถ่ายของผู้สมัคร                                                 จำนวน  2  รูป

3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     กำหนดรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ - 30  เมษายน  2561
     ณ  ห้องธุรการโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์    48  ซอย 11  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
     โทร.  074 - 236662 , หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล อ.จันทร์เพ็ญ  บุบพา 091-3277367

หมายเหตุ   หากมีประสบการณ์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ