ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 21 ม.ค. 2562
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2560
ปฎิทินประจำปีการศึกษา 2561
  • 04 ม.ค. 2562 กิจกรรมธรรมะ Delivery (ครั้งที่ 2)
  • 18 ม.ค. 2562 กิจกรรมเดินทางไกล ป.1 - 2
  • 18 ม.ค. 2562 โครงการเข้าค่ายพักแรม อ.3
  • 30 ม.ค. 2562 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (ป.6)