โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา หน้าแรก ข่าวการศึกษา / ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ติดต่อเรา
สารสนเทศพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
นโยบายของโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
การจัดการเรียนการสอน
แผนที่โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
รางวัลและความภาคภูมิใจโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์

สายตรงโรงเรียบุญเลิศ อนุสรณ์

ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน

 

 

 

 

 
ระดับอนุบาล

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล จัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรการปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม - วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

ระดับประถมศึกษา

จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเป็น 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม ดังนี้

 • สาระภาษาไทย
 • สาระคณิตศาสตร์
 • สาระวิทยาศาสตร์
 • สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สาระศิลปะ
 • สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • สาระภาษาต่างประเทศ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรเสริม
 • หลักสูตร Semi lnternational Programme สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรภาษาจีน

 

 Website: www.boonlert.ac.th E-mail: komtorn2509@hotmail.com
Tel : 0-7423-6662 Fax: 0-7423-6662 

 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 48 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
Copyright © 2008 by Boonlert Anusorn.All right reserved. Designed by Bizinfo