โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา หน้าแรก ข่าวการศึกษา / ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ติดต่อเรา
สารสนเทศพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
นโยบายของโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
การจัดการเรียนการสอน
แผนที่โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
รางวัลและความภาคภูมิใจโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์

สายตรงโรงเรียบุญเลิศ อนุสรณ์

ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล
  • ปีการศึกษา 2533
   • โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา ส่วนภูมิภาคจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
  • ปีการศึกษา 2534
   • โรงเรียนขยายระดับการศึกษา ให้มีระดับประถมศึกษาขึ้น
  • ปีการศึกษา 2544
   • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก
  • ปีการศึกษา 2545
   • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก
  • ปีการศึกษา 2546
   • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก
  • ปีการศึกษา 2547
   • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก
  • ปีการศึกษา 2548
   • เด็กชายธีระ ลีภัทรกิจ ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ โครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาสังคมศึกษา
   • โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติ โรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก 5 ปี ต่อเนื่อง
  • ปีการศึกษา 2549
   • โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานระดับอนุบาล โครงงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และโครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก
  • ปีการศึกษา 2550
   • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก
   • โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโครงการห้องเรียนสวยโรงเรียนงานระดับทอง
   • โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานกลุ่มสาระต่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงงานกลุ่มสาระภาษาไทย และคณิตศาสตร์
   • โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานจาก สมศ.
   • โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประเมินโรงเรียนโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง
  • ปีการศึกษา 2551
   • โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
   • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานกลุ่มสาระ การงานพื้นฐานเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ในงานเปิดโลกการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
   • รางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประถมศึกษา หญิง งานเปิดโลกการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี
   • ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
   • ได้รับการรับรองโรงอาหารมาตรฐาน ระดับดีมาก
  • ปีการศึกษา 2552
   • รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ งานเปิดโลกการศึกษา เอกชนจังหวัดสงขลา
   • รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยสา่กล งานเปิดโลกการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
    งาน OPEN HOUSE ญ.ส. วิชาการ 2552 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
   • รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหางเครื่องเพลงไทยลูกทุ่ง งานเปิดโลกการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
  • ปีการศึกษา 2553
   • รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่  1  ของประเทศ  ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ  เด็กหญิงจิณห์นิภา  เหมทานนท์
   • รางวัล ผู้บริหารดีเด่น  สมาคมการศึกษาเอกชน  จังหวัดสงขลา  นายกำธร  บุญเลิศ  
  • ปีการศึกษา 2554
   • รับการประกันคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด สช.สข.
   • รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม โดยหน่วยงาน สมศ. ของบริษัท ฉัตรเพชรการประเมิน
   • รางวัลผู้บริหารดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา นางสาวศิริมา ปานแขวง
   •  รางวัลหนึ่งแสนครูดี เนื่องในวันครู นางสาวศิริมา ปานแขวง นายจริญ อินทร์ทอง นางแววตา รัตนถาวร นางสาวกชามาส นนทพันธ์
   • นายเดชา สาระเจริญ ได้รับรางวัล ครูสอนดี ระดับท้องถิ่นตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี ประจำปี 2554 และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติคนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและเป็นบุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทย จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย / ผ้าพื้นเมือง ประจำปี 2554
  • ปีการศึกษา 2555
   • รางวัลหนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา นายกำธร บุญเลิศ นางลดาวรรณ์ ดำโอ นางสาวทิพรัตน์ แซ่เบ นางสาวนุจรี อินทะโร
   • รางวัลครูสอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของคุรุสภา นางสุภัสสรานันท์ สาระเจริญ
   • ได้รับการรับรองมาตรฐาน สมศ. รอง 3
   • รางวัลโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมาก จากเทศบาลนครหาดใหญ่
   • ผลการประกวดโครงการ / โครงงาน สมาคมการศึกษาเอกชน 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • ปัจจุบัน
   โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ มีนายกำธร บุญเลิศ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้รับใบอนุญาต นายศุภมิตร บุญเลิศ เป็นผู้จัดการ มีครู 40 คน บุคลากรทางการศึกษา 8 คน บุคลากรอื่น 10 คน นักเรียน 768 คน

 

 

 Website: www.boonlert.ac.th E-mail: komtorn2509@hotmail.com
Tel : 0-7423-6662 Fax: 0-7423-6662 

 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 48 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
Copyright © 2008 by Boonlert Anusorn.All right reserved. Designed by Bizinfo